พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ด้วย ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีกำหนดการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร MC๒๓๒ ชั้น ๓ โซน B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น

หมายเหตุ การแต่งกาย - ผู้บริหาร สวมสูทเบลเซอร์

ลิงค์รายละเอียดกำหนดการ