การตรวจเยี่ยมศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ (Simulation Center of Chulabhorn Royal Academy ; SCC)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ นำทีมโดยคุณฐิติกานต์ ศราภัยวานิช ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ คุณโศภิษฐ์ ปรัชญนันทน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อสำรวจพื้นที่และ การเตรียมความพร้อมการบริการ การดำเนินงานส่วนต่างๆ ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนการบริการของหน่วยงานแบ่งเป็น ๔ ส่วน

ส่วนที่ ๑ ห้องเรียน ห้องบรรยาย รูปแบบ Smart Classroom พร้อมด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการเรียนการสอน
ส่วนที่ ๒ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะจำลอง รองรับการปฏิบัติการฝึกทักษะจำลองด้านหุ่นจำลองรูปแบบต่าง ๆ เพื่อฝึกทักษะเสมือนจริง
ส่วนที่ ๓ ห้องจำลองสถานการณ์เสมือนจริงด้วยระบบรถพยาบาลเสมือนจริง และ XVR (Sim Ambulance) รองรับการฝึกทักษะ ไหวพริบ การตัดสินใจของผู้ฝึก ด้วยเหตุการณ์จำลองเสมือนจริง
ส่วนที่ ๔ โถงอเนกประสงค์ รองรับการจัดกิจกรรม หรือถ่ายทำเหตุการณ์จำลองต่าง ๆ ที่ต้องใช้พื้นที่บริเวณกว้างที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต