สถาบันฉุกเฉินการแพทย์แห่งชาติ (สพฉ.) เยี่ยมชมศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) นำทีมคณะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการทั้งด้านอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่ สำหรับการฝึกทักษะ การปฏิบัติการของนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ฯ