ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนพื้นที่ในโครงการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง วิธีการผ่าตัดขั้นสูง สำหรับโรคมะเร็งปอด

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด นำโดย นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์ หัวหน้างานศัลยแพทย์และวิสัญญีหัวใจและหลอดเลือด ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิธีการผ่าตัดขั้นสูงสำหรับโรคมะเร็งปอด (Advances in Surgical management of Lung Cancer. Precision Navigation of Uniportal VATS Segmentectomy) ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๗ ไร่) ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่ในการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว