ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนพื้นที่ในการจัดสอบ Comprehensive OSCE และจัดอบรม Basic Rope

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยแพทย์หญิงพริมา โวหารสุชน ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้ดำเนินการจัดสอบ Comprehensive OSCE และจัดอบรม Basic Rope ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๗ ไร่) ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่ในการดำเนินการ ดังกล่าว