ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

ด้วย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นภาควิชา ฯ ที่จัดการศึกษาด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัล สำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการจำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จึงขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา