บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (Simulation Technician)

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (Simulation Technician) เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการใช้หุ่นจำลองทางการแพทย์เป็นสื่อในการเรียนรู้ การดูแลรักษาหุ่นจำลอง และฝึกทักษะการทำบาดแผลปลอมเพื่อเพิ่มความสมจริงให้สถานการณ์จำลองนั้นๆ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ บุคลากรศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย เพื่อนำทักษะ ความรู้ที่ได้รับกลับมาวางแผน พัฒนาแนวทางการดำเนินงานภายในศูนย์จำลองสถานการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อหน่วยงานและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์