หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์การเพื่อการเรียนรู้

ด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง นั้น ทั้งนี้ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์จำลองสถานการณ์การเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุน ด้านการศึกษา การฝึกอบรม ตลอดจนการบริการวิชาการทางด้านสถานการณ์จำลองอย่างมีประสิทธิภาพ นำทีมโดยนายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) พร้อมคณะ เมื่อวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบฝึกอบรมจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฝึกทักษะและหัตถการของนักศึกษาเป็นอย่าง ส่งผลให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและมีผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์