โครงการการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีกำหนดการจัดโครงการการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้น สามารถอพยพหนีไฟพร้อมทั้งมีความรู้ เกี่ยวกับการรับมือเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ


ทั้งนี้ ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้สนับสนุนด้านอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ สถานที่ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว