ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมการประชุม "การศึกษาพัฒนาหุ่นจำลองโดยใช้วัสดุยางพารา

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมการประชุมการศึกษาพัฒนาหุ่นจำลองโดยใช้วัสดุยางพารา ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการศึกษาวิจัยการนำวัสดุจากยางพารา เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นหุ่นจำลองประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนอุสาหกรรมยางพาราในประเทศไทยและเป็นการร่วมมือประสานงานกันระหว่างหน่วยงานทางด้านการศึกษาอีกด้วย