ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ศูนย์สถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนพื้นที่ในดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จภพบ ๑๑๑๑ พลวัตของสุขภาพโลกและเวชศาสตร์ภัยพิบัติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ คณะพยาบาลศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์


ทั้งนี้ศูนย์สถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔