พิธีมอบหุ่นฟื้นคืนชีพจากการยางแห่งประเทศไทย

ด้วย ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีภารกิจในการดำเนินงานด้านจัดการฝึกอบรม การสรรหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการ ทั้งด้านการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนหน่วยงานทางการแพทย์อื่น ๆ ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางแพทย์อย่างต่อเนื่องรอบด้าน และ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการฝึกอบรมจากสถานการณ์จำลองเสมือนจริงอย่างเชี่ยวชาญ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องตามนโยบายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งยังสนับสนุนด้านหุ่นจำลองทักษะทางการแพทย์ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ตำแหน่ง ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศ เป็นผู้มอบหุ่นปั๊มฟื้นคืนชีพ จำนวน ๒๐ ตัว ให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ตำแหน่ง เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร MC๒๓๒ ชั้น ๓ โซน B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕