ศูนย์จำลองสถานการณ์

เพื่อการเรียนรู้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

About Us

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ (Simulation Center) เป็นศูนย์ที่สนับสนุนด้านการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยใช้การจำลองเหตุการณ์ หรือ Simulation เป็นเครื่องมือในการเรียน เช่น การสร้างสถานการณ์จำลอง การขับรถพยาบาลจำลอง การเรียนผ่านหุ่นจองลองทางการแพทย์ เป็นต้น

  • ก่อตั้งเมื่อ ๒๐๒๑
  • ประเทศ ไทย
  • ตั้งอยู่ที่ ถนน แจ้งวัฒนะ ๕ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
  • อีเมลล์ [email protected]
  • เบอร์ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๗

พันธกิจ

๑.สนับสนุนการฝึกทักษะและหัตถการของนักศึกษาและบุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๒.ศูนย์การประเมินทักษะและหัตถการของนักศึกษาและบุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๓.ศูนย์การฝึกอบรมและประเมินทักษะให้แก่บุคลากรและหน่วยงานทางการแพทย์อื่นๆภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๔.ศูนย์การฝึกอบรมด้าน Medical Simulation Administration ให้แก่สถาบันอื่นๆ

บุคลากรภายในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

E-Learning

VTR XVR

VTR XVR

Videos
Ambulance

VTR Ambulance

Videos
VTR Sim Man 3G

E-learning CPR and AED

Videos
CPR and AED

CPR and AED

Videos
E-learning CPR

E-learning CPR

Videos

Our Works

logo

ร่วมการประชุม "การศึกษาพัฒนาหุ่นจำลองโดยใช้วัสดุยางพารา"

October
logo

การจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

October
logo

การจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

October
logo

พิธีมอบหุ่นปั๊มฟื้นคืนชีพ Basic Life Support : BLS

March
logo

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

March
logo

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

March
logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

December
logo

พิธีมอบหุ่นปั๊มฟื้นคืนชีพ Basic Life Support : BLS

March
logo

พิธีมอบหุ่นปั๊มฟื้นคืนชีพ Basic Life Support : BLS

March
logo

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด

October
logo

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด

October
logo

การเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

November
logo

สถาบันฉุกเฉินการแพทย์แห่งชาติ (สพฉ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

November
logo

สถาบันฉุกเฉินการแพทย์แห่งชาติ (สพฉ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

November
logo

โครงการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง วิธีการผ่าตัดขั้นสูง สำหรับโรคมะเร็งปอด

December
logo

สนับสนุนพื้นที่ในการจัดสอบ Comprehensive OSC

December
logo

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

April
logo

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

April
logo

โครงการการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕

April
logo

โครงการการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕

April
logo

โครงการการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕

April

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

Contact

ประเทศไทย

๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๗

How Can I Help You?